Algemene Voorwaarden

Artikel 1
VerbeekdeCaluwé Advocaten (hierna ook: de ‘Vennootschap’) is een besloten vennootschap, die zich ten doel stelt de advocatenpraktijk uit te oefenen.

Artikel 2
Iedere opdracht wordt, met terzijdestelling van het bepaalde in de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW, geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan, en te zijn aanvaard door de Vennootschap, ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de cliënt is dat een opdracht door een al dan niet nader genoemde advocaat zal worden uitgevoerd.

Artikel 3
Iedere aansprakelijkheid, verband houdende met de uitvoering van een opdracht van een cliënt, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraars van de Vennootschap wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag terzake van het onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering toepasselijke eigen risico. Indien de verzekering geen dekking (meer) biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal een bedrag gelijk aan het in de desbetreffende zaak betaalde honorarium. Een kopie van de telkens van kracht zijnde polis met voorwaarden ligt ter inzage ten kantore van de Vennootschap. Ook indien de Vennootschap een opdracht geweigerd of niet uitgevoerd heeft en daaruit schade mocht zijn voortgevloeid, is de aansprakelijkheid van de Vennootschap beperkt tot de in dit artikel bedoelde bedragen. Iedere vordering van de cliënt jegens de Vennootschap vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 4
Bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt is de Vennootschap gerechtigd om derden in te schakelen, waarbij de Vennootschap de nodige zorgvuldigheid in acht zal nemen. De Vennootschap zal omtrent de inschakeling van deze derden zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de cliënt, behoudens waar het de inschakeling van rolgemachtigden en deurwaarders betreft. Iedere eigen aansprakelijkheid van de Vennootschap voor een tekortkoming van ingeschakelde derden is uitgesloten. Voor zover derden hun aansprakelijkheid voor beroepsfouten beperken, is de Vennootschap gerechtigd om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking mede namens haar cliënten te aanvaarden. Tot de in dit artikel bedoelde derden behoren ook de door de Vennootschap ingeschakelde buiten Nederland gevestigde advocaten, deurwaarders of anderszins.

Artikel 5
Verstrekte opdrachten worden door de Vennootschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de wijze waarop aan die door de cliënt verstrekte opdracht al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen en de cliënt vrijwaart de Vennootschap tegen aanspraken van derden dienaangaande.

Artikel 6
Naast de Vennootschap zijn ook alle personen en rechtspersonen die bij de uitvoering van enige opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld, ongeacht of zij nog voor de Vennootschap werkzaam zijn, gerechtigd om op deze Algemene Voorwaarden een beroep te doen. De bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn daarnaast mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van de Vennootschap en van andere rechtspersonen die bij de uitvoering van opdrachten zijn betrokken.

Artikel 7
Deze Algemene Voorwaarden worden geacht tevens van toepassing te zijn op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de cliënt.

Artikel 8
De Vennootschap vangt de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden eerst aan nadat de cliënt desverzocht een adequaat voorschot heeft betaald. De hoogte van het voorschot is afhankelijk van de specifieke omstandigheden van de opdracht. Het voorschot zal met de einddeclaratie verrekend worden.

Artikel 9
Facturen van de Vennootschap dienen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, uiterlijk 14 dagen na factuurdatum te zijn betaald op de door de Vennootschap aangegeven wijze. Indien een ander dan de cliënt (de ‘Debiteur’) de voor de cliënt te verrichten werkzaamheden voor zijn rekening neemt, blijft de cliënt volledig voor de Debiteur verantwoordelijk. De Vennootschap is gerechtigd haar facturen, ook als deze nog niet opeisbaar zijn, te verrekenen met de gelden, die de Vennootschap ten behoeve van de cliënt onder zich heeft, ook voor zover deze gelden berusten onder de Stichting Beheer Derdengelden VerbeekdeCaluwé Advocaten of andere derden. De cliënt machtigt hierbij de Vennootschap en/of de genoemde Stichting en/of andere derden aan deze verrekening mee te werken. De Vennootschap is steeds bevoegd zekerheid te verlangen voor de betaling van haar te verzenden facturen.

Artikel 10
De Vennootschap hanteert verschillende tarieven voor stagiaires, medewerkers, seniormedewerkers en partners. Bovendien kan afhankelijk van de spoedeisendheid, het specialistische karakter en/of het belang van de zaak een opslag worden gehanteerd. De tarieven worden door de Vennootschap in beginsel per 1 januari van elk jaar aangepast.

Artikel 11

Ingeval van overschrijding van de betalingstermijn is de client van rechtswege in gebreke, en is over het openstande bedrag tot aan de dag van betaling de wettelijke handelsrente verschuldigd.
Artikel 12

Ingeval van vragen of bezwaren ten aanzien van enige factuur dient de client deze voor het verstrijken van de betalingstermijn schriftelijk aan de Vennootschap kenbaar te maken. Daarna geldt de factuur als geaccepteerd.
Artikel 13
De rechtsverhouding tussen de cliënt en de Vennootschap is onderworpen aan Nederlands recht. Uitsluitend de rechter te Amsterdam zal bevoegd zijn van eventuele geschillen tussen de Vennootschap en een cliënt kennis te nemen.

Artikel 14
De Vennootschap hanteert een Klachtenregeling welke voldoet aan de eisen zoals gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten. De Klachtenregeling kan bij het secretariaat worden opgevraagd